O projektu

Otevřená výzva HATEFREE ART realizovaná Centrem současného umění DOX je součástí projektu HateFree Culture, kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti. Ta reaguje na dlouhodobý narůst negativních postojů vůči některým skupinám obyvatel ČR z důvodu jejich etnicity, sexuální orientace, náboženství, subkultury, hendikepu nebo jiných odlišností a rostoucí toleranci společnosti vůči radikálním a násilným řešením.


Cíle projektu HateFree Culture:

  • podpora informovanosti zejména mladých lidí ve věku 15-25 let o fenoménu násilí z nenávisti
  • posílení vzájemného soužití
  • aktivní zapojení občanů v boji proti násilí ať už v reálném světě či online.

Základními pojmy této iniciativy jsou především sounáležitost, racionální argument, nenásilí, odvaha se vyjádřit, kreativita, upřímnost, nadhled a humor.


Základními kameny HateFree Culture jsou sociální sítě a webové stránky, které využívají propojené komunity jako silného komunikačního kanálu ke zvýšení informovanosti společnosti a problematice násilí z nenávisti**. Dalšími projektovými výstupy jsou televizní a rozhlasové spoty, diskuze na festivalech, organizace kulturních akcí, vytvoření celorepublikové sítě HateFree zón a v neposlední řadě pak výzva pro předkládání uměleckých děl a prezentace vybraných děl ve veřejném prostoru regionálních měst ČR a online. Výzva vyvrcholí na výstavě v Centru současného umění DOX v Praze. Kurátorkou bude Zuzana Štefková.

Realizaci projektu, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Státním rozpočtem ČR, zaštiťuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt probíhá od 1. března 2014 do 30. dubna 2016 a jeho hlavním mediálním partnerem je Česká televize.

DOX Prague, a.s. je jedním z realizátorů projektu "Mediální kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti v letech 2014 - 2016". Pro zadavatele, kterým je ČR - Úřad vlády ČR, realizuje v rámci veřejné zakázky na tento projekt Část 6 - "Zajištění otevřené výzvy pro výběr uměleckých projektů a jejich realizace" v hodnotě max. 482.300 Kč bez DPH. Předmětem plnění je realizace otevřené výzvy na předkládání uměleckých projektů na témata kampaně (2D umění, videoart, performance), výběr projektů, realizace vybraných performancí a uspořádání výstavy vybraných projektů (po jejich realizaci ve veřejném prostoru) v Centru současného umění DOX (doba trvání: nejméně 2 měsíce).


**Násilí z nenávisti (z angl. hate violence) je jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich majetku, hodnotám a způsobu života. Jedná se o symbolický útok vůči jednotlivci z důvodu jeho příslušnosti k určité skupině. Útok se nezakládá na pachatelově zkušenosti s konkrétní osobou, ale na jeho nesnášenlivosti vůči skupině, kterou pro něj oběť představuje. (V českém prostředí mnoho útoků míří proti romské komunitě. Jejich oběťmi se však stávají i jiné etnické a národnostní menšiny. Stejně tak jako původ a barva pleti jsou společným jmenovatelem nenávistných incidentů, záminkou pro útoky může být i náboženská příslušnost, sexuální identita, zdravotní stav, příslušnost k subkultuře nebo sociální skupině.)


Zdroj: In Iustitia